Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní a provozní podmínky Rezervátoru definují podmínky, za nichž lze užívat prostředků portálu REZERVATOR.CZ (dále jen "REZ"), jehož funkce byly vytvořené společností Internet Stream s.r.o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, 592 31 , IČ: 24688711, email info@internetstream.cz, telefon 777 865 889, dále jen Technologický provozovatel (dále jen “TEP”). Na portálu rezervator.cz si budoucí Obchodní provozovatel, dále jen OPE, registrací a konfigurací provede založení instance, skrze kterou pak provádí svoji obchodní činnost. Pro TEP REZ tak i Obchodního provozovatele (dále jen "OPE") jsou podmínky platné, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo ni. Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ jsou závazné pro všechny operace prováděné na úrovni REZ. Odlišné obchodní podmínky OPE nebudou akceptovány. Registrací OPE potvrzuje, že si Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ přečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky pak doplňují obchodní podmínky OPE. Za obchodní transakce v rámci registrace zodpovídá pak zodpovídá TEP.

OPE akceptuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ tím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku v rámci registrace.

2.1 Provozované řešení

Pro účely Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ je provozovaným řešením portál Rezervator.cz.

2.2 Předmět plnění OPE TEP

Předmětem plnění mezi OPE a TEP je zpoplatněná služba z fukcí REZ v ročním a měsíčním režimu. Společnost Internet Stream s.r.o. provozuje systém REZ pro OPE i pro cílové OPE v režimu best-effort. Jednotlivá specifikační data a datové bloky jsou uloženy do databáze REZ.

Registrace OPE u TEP v rámci REZ je založeno na výběrů dostupných modelů provozu REZ a to v režimu délky trvání 1měsíc, či opakování účtované jednotky měsíc a 12 měsíců. Tuto časovost pak bude rozšiřovat i varianta služby šířky poskytovaného řešení (živnostník, firma) produktů na úrovní domén 3. Řádu OPE. Registrací pak OPE uzavře bezplatný poměr s TEP, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ. Všechny funkce jsou přístupné po registraci. Platnost profilu OPE je omezena. Veškeré funkce REZ, provozní nastavení, algoritmické zpracování jsou nezpoplatněné. OPE opakovaně potvrzuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ a TEP, tím že zadá své platební informace a zvolí pole "Provést platbu" za tu kterou vybranou službu. Vybraná služba na úrovní domén 3. Řádu OPE je zakoupena úspěšně provedenou platbou. OPE i bez nákupu služeb na úrovní domén 3. Řádu může využívat REZ v dovolených režimech.

Registrace OPE je k dispozici jen OPE uživatelům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není registrace v roli OPE povolena.

Od úspěšného dokončení registrace je profil OPE identifikován emailovou adresou, která byla zadaná při registraci.

4.1 Cena aplikace

Cena služby aplikace Rezervátor je stanovena na 4 sazby. Zvýhodněná sazba mesíční, Zvýhodněná sazba roční, Plná sazba mesíční, Plná sazba roční. Zvýhodněná sazba roční je za 8.000 Kč bez DPH. Zvýhodněná sazba mesíční je za 1.250 Kč bez DPH. Na zvýhodněné sazby má OPE nárok tehdy, pokud si vytvoří platební bránu u ThePay postřednictvím Partnerského profilu TEP a zároveň ji používá ve své instanci REZ. Pokud si OPE zaregistruje svůj vlastní profil, nebo ho již má a bude tento vlastní profil používat v rámci své instance REZ, má OPE nárok na Plnou sazbu mesíční a Plnou sazbu roční. Rezervátor v plné roční sazbě je za 12.000 Kč bez DPH, v plné sazbě měsíční je za 1.600 Kč bez DPH.

4.2 Úhrada služeb

OPe si v rámci svého profilu označí, zda-li jeho ThePay profil je vytvořený pomocí partnerského profilu TEP, vybere si příslušný časový úsek a dle zvolených parametrů systém předvyplní cenu. OPE pak projde běžným postupem pro objednání služeb. TEP pro provedení validuje zda-li ThePay účet OPE byl vytvořen za pomocí partnerského profilu TEP. Pokud si OPE vybere zvýhodněný model a ThePay profil OPE, který chce OPE nastavit v systému REZ, byl vytvořen samostatně bez partnerského profilu TEP, má právo TEP vůči OPE doměřit rozdíl cen mezi běžným režimem a zvýhodněným se splatností 14 dnů. OPE je informován o nastalém stavu a je vyzván k úhradě rozdílu.

4.3 Neúhrada služeb

Při neúhradě delší jak 14 dnů, a to jak u bežných sazeb tak i u případného doměru rozdílu mezi zvýhodněnou sazbou a plnou sazbou, má právo TEP tu kterou dotčenou instanci přepnout do neprodukčního stavu a to až do doby plné úhrady závazků OPE vůči TEP. Po plném úhrazení bude ta která instance přepnuta nazpět do produkčního režimu.

5.1 Rozlišení dat OPE

OPE prezentuje své služby v REZ na úrovní domén 3. Řádu a to včetně inicálního stavu kapacit jeho služeb. Na tyto data je pohlíženo jako na data OPE. Na základě těchto dat je vytvářen model dostupnosti jednotlivých služeb. Do těchto dat, bez souhlasu OPE TEP nezasahuje. Za data OPE se taktéž považují vzniklé účetní doklady, které vznikají při jednotlivých nákupech OPE u OPE.

5.2 Online formulář podpory

REZ obsahuje i online formulář pro podporu administrace na úrovní domén 3. Řádu OPE. Podpora je provozována na úrovni best effort – tedy dle kapacity a možnosti na straně TEP. Placenou podporu je možné zakoupit nad rámec zpoplatněného období. Placená podpora je poskytována především v pracovní dobu PO-Pá 9-16.

5.3 Obecné postupy pro podporu

Pokud OPE narazí na jakýkoli problém ohledně prostředí, kontaktuje TEP. TEP má právo nad zadanými daty OPE provést testy a provést kontrolu validity nastavení. Po ověření vyřešení potíží, není TEP povinna informovat OPE.

6.1 Informace o výkonu práva na odstoupení od závazných podmínek

Od provedeného nákupu služeb fukcí REZ v ročním režimu, může OPE odstoupit během čtrnácti(14) dnů bez udání důvodů. Pro výkon práva na OPE odstoupení nás prosím kontaktujte v rámci emailové korespondence na email info@internetstream.cz, včetně jednoznačného prohlášení s informací o Vašem rozhodnutí od služby odstoupit. Sdělení je volnou formou, kde však musí být jasné jakého OPE se odstoupení týká.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení. Právo odstoupit od služby zaniká ve lhůtě čtrnácti (14) dnů po zaplacení REZ na 3.řádu OPE.

6.2 Důsledky odstoupení od závazných podmínek OPE

Jestliže od těchto závazných podmínek odstoupíte v předepsaných lhůtách a mimo specifikované výjimky, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od těchto podmínek. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi v rámci komunikace nebylo výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Po vypořádání platby nazpět budou všechny data, kterých se to týká, odstraněny, přesunutím do archivu.

7.1 Na přání OPE

Pokud OPE projeví zájem o zneplatnění účtu, z důvodu vnitřního provázání aplikace dojde k znevalidněnní jeho účtu. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů OPE , včetně jména, adresy, IČ, aj. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena, a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

7.2 Z důvodu rozporu podmínek využití

Pokud TEP zjistí, že používání aplikace REZ ji mimo podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami, či je OPE hrubým způsobem porušil má právo TEP na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů OPE. Pokud OPE neodstraní pochybnost TEP, k znevalidnění céle instance 3.řádu REZ. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů OPE , včetně jména, adresy, IČ,. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

OPE potvrzuje, že je podle zákonů své země starší 18 let a je tedy plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, tak aby mohl právně účinně ve všech bodech akceptovat tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ. OPE v případě pochyb, a to na vyžádání, prokáže svou způsobilost k právním úkonům kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení, či k platbě, či aktuálním výpisem z rejstříku.

OPE je zakázáno sdílet účty s jinými osobami a to pro účely obcházení těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ. OPE se dále zavazuje, že žádným dalším osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke REZ. OPE sám ručí za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči ostatním osobám.

OPE musí co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění tohoto vztahu.

OPE se zavazuje k zachování mlčenlivosti. OPE je bez výslovného, předchozího souhlasu TEP zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:
jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu REZ s TEP,
vyhotovovat kopie snímků rozhraní a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím REZ.

OPE se zavazuje používat REZ výlučně k účelům tomu určeným v rámci domén 3.řádu.

Za jakoukoliv formu využívání mimo Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ nenese TEP odpovědnost.

OPE se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a dostupnosti služeb řešení REZ, stejně tak i služby OPE.

V případě pochybnosti kongence používání OPE, má TEP REZ právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užití. Neautorizované užívání/zhodnocení služeb řešení REZ bude stíháno podle občanského práva a trestního práva.

OPE je povinen zasílat všechna sdělení vůči řešení REZ buď e-mailem na adresy uvedené pro TEP, nebo použít rozhraní které je k tomu přímo určené. TEP REZ zasílá sdělení zaregistrovaným OPE zpravidla pomocí e-mailu a to na e-mailové adresy uložené v profilu.

OPE tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že část obsahu vložený ním na webovou stránku .rezervator.cz je k dispozici TEP.

OPE si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi OPE a TEP.

Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení dostupnosti REZ se jedná v případě, že kvalita dostupnosti služby klesne pod 90% za celý kalendářní rok, kde je pro potřeby výpočtu provozován systém v režimu pondělí-pátek (7-19). Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je, že došlo k prolomení tohoto limitu.

TEP REZ přikládá bezpečnosti a ochraně dat OPE zvláštní důležitost. TEP REZ se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

V rámci poskytování funkcí REZ dochází k nutnému pořizování, ukládání, zpracování a využívání osobních dat. Osobní data jsou data obsahující údaje o osobních nebo věcných poměrech určitého nebo identifikovatelného OPE – např. PSČ, e-mailová adresa detail objednávky. Dále jsou ukládána osobní nastavení, která OPE zadá při užívání služeb řešení REZ, vždy ve vztahu k REZ. Tím je zajištěno, že každý OPE při opětovné návštěvě (nové připojení – při každém novém zalogování) opět najde osobní nastavení.

10.1 TEP, OPE - Další pořizování, zpracování a používání osobních dat

OPE souhlasí s tím, aby v rámci portálu REZ aplikace používala jím zadaná data pro účely daňové evidence a vedení účetnictví. Dále OPE výslovně uděluje souhlas k přijímání informací souvisejících se službami REZ a vybraných kooperačních řešení, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů řešení REZ a vybraných kooperačních řešení. OPE souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu ke službám REZ , budou jeho data uložena v databázi REZ.

Řešení REZ vytváří profily s použitím e-mailových účtů. OPE souhlasí s tím, aby REZ používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu a úpravy a zlepšení služeb REZ podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům.

10.2 Google Analytics

TEP REZ používá také Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. "cookies", tedy textové soubory, které se uloží na počítači OPE a umožňují analýzu používání webových stránek 3. řádu REZ u instace OPE . Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek OPE , k sestavení analýz o aktivitách používání webových stránek 3. řádu REZ u instace OPE a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP OPE s jinými daty Google. OPE je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; OPE se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí OPE se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále TEP REZ používá analytické programy různých jiných třetích stran, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení funkcí REZ podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

OPE registrací souhlasí s užíváním svých dat popsaným v předcházejících ustanoveních.

OPE může bezplatnou registraci podle předchozích kapitol kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů. Ukončení se provede jednoduše odhlášením, a vyžádáním o smazání profilu u TEP. Forma je stejná jako podání ostatních námitek.

Kromě toho má TEP REZ právo na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů jestliže OPE hrubým způsobem poruší podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. TEP REZ je v tomto případě oprávněn ihned zablokovat přístup OPE k prostředí REZ.

TEP REZ je kdykoliv oprávněn provozované řešení REZ zcela nebo částečně zastavit.

Všechny prostředky v rámci REZ na internetových stránkách použité texty, grafická prostředí, viditelná rozhraní, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách/aplikacích a/nebo ve službě, se nachází ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí REZ nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem TEP REZ. Není dovoleno internetové stránky/aplikace nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky, aplikace nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže REZ k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas.

TEP REZ neručí za to, že během používání řešení nedojde k nahodilým stavům. TEP REZ se zavazuje k vyvíjení snah o maximalizaci užitku OPE v rámci REZ, ale neručí ale za úspěch finalizovaného výstupu. TEP REZ provozuje běžnou podporu OPE na úrovni best effort bez stanoveného SLA/OLA.

TEP REZ neručí za správnost vyhodnocení nebo sestavení jednotlivých výstupů.

TEP REZ neručí za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne konečně, TEP REZ neručí za:
porušení podmínek užívání definovaných tímto dokumentem jinými OPE,
neoprávněné získání informací o osobních datech OPE třetími osobami neoprávněným přístupem tzv. "hackerů" ke REZ.

TEP REZ neručí za stálou a nepřetržitou dostupnost REZ.

TEP REZ zejména neručí za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí.

TEP sídlí na na adrese Lesní 960,Nové Město na Moravě. Prostředí REZ je hostováno na cloud platformě v rámci ČR.

Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi OPE a TEP REZ platí české právo. Kromě toho se použijí národní práva pro ochranu spotřebitele jiných zemí, pokud je jejich použití závazné.

Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému faktickému výsledku.

Změnu Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ může TEP provést kdykoliv. O změnu těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ se nejedná tehdy, pokud TEP REZ změní obsah poskytnutých funkcí nebo REZ jako celku na základě zákonných ustanovení a bude tím nucen přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny upozorní REZ vyvěšením nových obchodních podmínek. OPE může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním a provozním podmínkám REZ u OPE, během dvoutýdenní lhůty. TEP REZ v rámci nového znění je stanovena lhůta pro podání námitek 2 týdny. Pokud OPE nevznese námitku proti Všeobecným obchodním a provozním podmínkám REZ během uvedené lhůty, platí pro tohoto OPE nové Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ ode dne uplynutí lhůty.

14.1 Platnost změněných Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ

Změněné Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách/aplikacích. Jestliže bude OPE nadále využívat prostředí REZ , vychází se z toho, že změny akceptoval. Jestliže OPE vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má TEP REZ právo okamžitě ukončit či změnit profil OPE na neaktivní až do doby oboustranné akceptace Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ.

OPE se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ , která je stále k dispozici online na internetových stránkách/aplikacích. Přítomnost OPE na internetových stránkách/aplikacích předpokládá neomezenou akceptaci každé změny.

Po odeslání objednávky má OPE možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. OPE prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ThePay.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením nákupu dává uživatel k OPE souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu OPE a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Tyto údaje jsou pak dostupné i TEP.

15.1 Opakované platby kartou

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace "probíhá platba", plátce již není směrován na platební bránu a následně aplikace zobrazí výsledek platby.

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů OPE poskytuje souhlas k tomu, aby společnost Internet Stream, s.r.o., IČ: 24688711, se sídlem Lesní 960, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67690 (dále jako „TEP“), zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

16.1 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s funkčním provozem aplikace Rezervátor, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení funkčního rázu. TEP bude zpracovávat především jméno, příjmení, či jméno společnosti, e‐mail, adresu nebo adresu.

16.2 Účel zpracování Vašich osobních údajů

TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely podpory funkce aplikace.

16.3 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů funkcionality Rezervátoru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako 'GDPR').

16.4 Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem podpory funkcionality Rezervátoru po dobu 10 let od udělení souhlasu OPE, nebo 10 let od posledního nákupu. Pokud dojde k nákupu služby a následně v době kratší než 10 let dojde k odvolání Vašeho souhlasu, budou Vaše data zpracovávána po dobu 10 let od posledního nákupu.

16.5 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@internetstream.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

16.6 Kontaktní údaje TEP

TEP můžete kontaktovat na emailu: info@internetstream.cz či písemně na adrese provozovny správce (Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě). TEP je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

16.7 OPE - práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

16.8 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat TEP. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

16.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud jste zákazníkem Rezervátoru, odběratelem zpráv nebo návštěvníkem webu, uvedli jste v našem systému své osobní údaje. Jako TEP zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V Kapitole 16. GDPR Souhlas se zpracováním osobních a organizačních údajů je uveden detailní popis přístupu k Vašim osobním datům. Níže uvádíme důležité detaily z pohledu správy informací.

17.1 Soulad s legislativou

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
Zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- dle GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- dle pravidel GDPR Vám umožňujeme jednotlivé souhlasy revidovat.

17.2 Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, a to z následujících důvodů:
- poskytování služeb,
- plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, jsou nezbytné k plné funkci aplikace https://www.*.rezervator.cz. Výslovně pak jde o zaslání přístupů do aplikace, zasílání zpráv podpory při řešení Vámi identifikovaných stavů, včetně vedení účetnictví.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail jsou nezbytné pro doručení daňových dokladů z aplikace.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, popřípadě IČO, DIČ evidujeme 10 let od poslední objednávky.

Vaše osobní údaje budou vedeny v aplikaci po dobu běhu zákonných lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

17.3 OPE - COOKIES

Při procházení aplikace https://*.rezervator.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Zakázání používání cookies může způsobit omezení funkčnosti aplikace.

17.4 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme za použití běžných postupů pro provoz nekritických aplikací v prostředí internetu.

17.5 Předání osobních údajů třetím osobám

K výstupům z Vašich osobních údajů mají přístup i naši smluvní partneři a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.

Primárně to jsou podpůrné procesy, funkcionality či platformy:
Smartsupp s.r.o. (online chat podpory), IČO 03668681 (vidí Váš Email – aktuální IP adresu - verzi os, verzi prohlížeče),
GOOGLE (vidí verzi os, verzi prohlížeče + aktuální navštívenou stránku)

17.6 Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

17.7 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na TEP: info@internetstream.cz.

17.8 Právo na informace

Máte právo seznámit se s našimi informačními zásadami zpracování osobních údajů.

17.9 Právo na zjištění stavu

Máte právo na přehled jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

17.10 Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Máte právo na možnost doplňovat své osobní údaje.

17.11 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení využití rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování (například omezení mail notifikací definované stavy aplikace aj.).

17.12 Právo na přenositelnost

Máte právo na výstup Vašich osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

17.13 Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz Vašich osobních údajů (být zapomenut). V takovém případě takovém případě dojde k anonymizaci Vašich osobních údajů strojovou změnou, vyjma těch, na které se uplatňuje další legislativa (např. evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem). Zajištění této operace bude provedeno do 30 dní.

17.14 Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

17.15 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jednotlivé emaily zasílané z aplikace Rezervátor slouží jako Vaše podpora.

Jednotlivé stavy, při kterých aplikace odesílá emaily je možné editovat ve Vašem uživatelském profilu.

Účetní a Daňové doklady odesíláme vždy emailem.

17.16 Mlčenlivost

Jako společnost zajišťujeme, že mimo podpůrných procesů jako jsou daňová agenda a support chat, neumožňujeme žádné další straně přístup k Vaším datům. Za třetí stranu nepovažujeme výkonnou moc složek státu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 05.11.2018.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 05.11.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Internet Stream s.r.o. nebo elektronicky na https://www.rezervator.cz/obchodni-podminky/.

Pokud nedojde na straně Rezervátoru ke změně obchodních podmínek v oblastech GDPR a ochrany osobních údajů, bude forma ohlášení těchto podmínek formou zveřejnění na této stránce.